Skip to main content

Table 1 The sequences of siRNAs for UBE3C

From: Oncogenic UBE3C promotes breast cancer progression by activating Wnt/β-catenin signaling

siRNAs Sequences
siRNA#1 5′-UGAAGAAGCUGGACACAAATT-3’
5′-UUUGUGUCCAGCUUCUUCATT-3’
siRNA#2 5′-GGAAGAAAGAAGAAAGAGATT-3’
5′-UCUCUUUCUUCUUUCUUCCTT-3’
siRNA#3 5′-CCAUAGAAGUUGUAGGUCATT-3’
5′-UGACCUACAACUUCUAUGGTT-3’
siRNA#NC 5′-UUCUCCGAACGUGUCACGUTT-3’
5′-ACGUGACACGUUCGGAGAATT-3’