Skip to main content

Table 5 The diagnostic characteristics of included studies on VCA-IgA

From: The diagnostic value of EBV-DNA and EBV-related antibodies detection for nasopharyngeal carcinoma: a meta-analysis

Study ID TP FP FN TN Sensitive (95% CI) Specificity (95% CI)
Huang [12] 62 6 1 55 0.98 (0.92–1.00) 0.90 (0.80–0.96)
Mai [13] 53 6 13 52 0.80 (0.69–0.89) 0.90 (0.79–0.96)
Cheng [14] 112 43 9 289 0.93 (0.86–0.97) 0.87 (0.83–0.91)
Zhang [15] 241 19 25 328 0.97 (0.86–0.94) 0.95 (0.91–0.97)
Chan [17] 51 60 4 98 0.94 (0.82–0.98) 0.62 (0.54–0.70)
Leung [19] 112 8 27 170 0.87 (0.73–0.87) 0.96 (0.91–0.98)
Zhu [22] 248 53 26 300 0.91 (0.86–0.94) 0.85 (0.80–0.89)
Sun [24] 63 45 5 45 0.93 (0.84–0.98) 0.50 (0.39–0.61)
Chang [25] 134 36 22 228 0.86 (0.79–0.91) 0.86 (0.82–0.90)
Gu [26] 124 37 15 93 0.89 (0.83–0.94) 0.71 (0.63–0.79)
Luo [28] 144 8 16 68 0.90 (0.84–0.94) 0.90 (0.80–0.95)
Jiang [29] 77 9 4 80 0.95 (0.88–0.99) 0.90 (0.81–0.95)
Deng [30] 81 12 12 173 0.87 (0.79–0.93) 0.94 (0.89–0.97)
Sun [32] 63 45 5 45 0.93 (0.84–0.98) 0.50 (0.39–0.61)
Liu [33] 174 65 17 272 0.91 (0.86–0.95) 0.81 (0.76–0.85)
Zhu [35] 105 2 63 28 0.63 (0.55–0.70) 0.93 (0.78–0.99)
Wang [36] 179 11 27 237 0.87 (0.81–0.91) 0.96 (0.92–0.98)
Ai [37] 43 4 57 56 0.43 (0.33–0.53) 0.93 (0.84–0.98)
Deng [38] 94 15 30 158 0.76 (0.67–0.83) 0.91 (0.86–0.95)
Luo [41] 122 26 9 305 0.93 (0.87–0.97) 0.92 (0.89–0.95)
Li [40] 397 18 52 64 0.88 (0.85–0.91) 0.78 (0.68–0.86)
Yan [42] 39 3 12 47 0.77 (0.63–0.87) 0.94 (0.84–0.99)
Cai [44] 207 35 14 168 0.94 (0.90–0.97) 0.83 (0.77–0.88)
Peng [45] 163 16 147 202 0.53 (0.47–0.58) 0.93 (0.88–0.96)
Xu [46] 67 16 8 84 0.89 (0.80–0.95) 0.84 (0.75–0.91)
Cui [47] 51 6 13 114 0.80 (0.68–0.89) 0.95 (0.89–0.98)
Ye [48] 151 49 9 250 0.94 (0.90–0.97) 0.84 (0.79–0.88)
Li [49] 176 13 32 185 0.85 (0.79–0.89) 0.93 (0.89–0.96)
Yu [50] 68 56 84 619 0.45 (0.37–0.53) 0.91 (0.89–0.93)
Li [51] 44 8 12 81 0.79 (0.67–0.88) 0.91 (0.83–0.96)
Gu [53] 20 11 40 49 0.33 (0.22–0.47) 0.82 (0.70–0.91)
Guo [54] 1937 710 218 6247 0.90 (0.89–0.91) 0.90 (0.89–0.91)
Rui [55] 176 29 24 171 0.88 (0.83–0.92) 0.86 (0.80–0.90)
Yi [57] 85 28 11 222 0.89 (0.80–0.94) 0.89 (0.84–0.92)
Zhang [58] 36 20 12 180 0.75 (0.60–0.86) 0.90 (0.85–0.94)